';

Dla Pacjenta

Dokumentację medyczną mogą odebrać jedynie osoby uprawnione, należą do nich: Pacjent Rodzic lub opiekun ustawowy pacjenta niepełnoletniego Opiekun prawny pacjenta Osoba upoważniona na piśmie przez pacjenta (upoważnienie jednorazowe/stałe)
 • Osobami uprawnionymi do upoważnienia o wydanie dokumentacji medycznej są:
  Pacjent Rodzic lub opiekun ustawowy pacjenta niepełnoletniego Opiekun prawny pacjenta
 • Osoba uprawniona do upoważnienia innej osoby do odbioru dokumentacji medycznej jest zobowiązana do udzielenia pisemnego upoważnienia na o wydanie dokumentacji medycznej. Upoważnienie musi zostać podpisane w obecności pracownika Kliniki (pielęgniarka, pracownik recepcji). W przypadku dostarczenia do Kliniki podpisanego wcześniej upoważnienia – zostanie on uznany tylko i wyłącznie w przypadku notarialnego potwierdzenia podpisu.
 • Osoba uprawniona do odbioru dokumentacji medycznej jest zobowiązana do okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem i poświadczenia podpisem na wniosku faktu odebrania dokumentacji medycznej.

Okazanie dokumentu tożsamości
W celu skorzystania z usług medycznych bądź estetycznych w Klinice Dermea niezbędne jest potwierdzenie tożsamości. W związku z powyższym prosimy o okazanie w recepcji jednego z dokumentów:

 • dowód osobisty
 • paszport
 • karta pobytu
 • legitymacja szkolna lub studencka
 • książeczka zdrowia dziecka

Informacja o Administratorze Danych Osobowych W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Monika Bujanowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Medycyna Estetyczna Dr Monika Bujanowska, ul. Okrąg 2 lokal 1, 00-423 Warszawa. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod nr tel.: 519 591 572, adresem e-mail: kontakt@monikabujanowska.pl;

 

 • Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i kosmetycznych w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, kosmetycznej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności weryfikację danych podczas telefonicznego i osobistego umawiania wizyty.
  • Art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.
  • Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu odbierania i archiwizowania upoważnienia dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia.
  • Art. 6 ust. 1 lit. b oraz Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w przypadku zabiegów kosmetycznych wykonywanych przez kosmetologa w celu ich wykonania;
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności telefonicznego potwierdzenia lub odwołania wizyty. • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w celu przetwarzania dokumentacji księgowo – podatkowej w tym: prowadzenie ksiąg rachunkowych, wystawianie rachunków za wykonane usługi, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych.
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia roszczeń względem Administratora oraz dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Administratora, przy czym uzasadniony interes Administratora oraz Pani/Pana wynikają z innych przepisów prawa (m.in. kodeks cywilny);
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, są Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych i kosmetycznych w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, kosmetycznej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń. W przypadku świadczeń kosmetycznych wykonywanych przez kosmetologa podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji celu, jakim jest wykonywanie świadczeń kosmetycznych. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wykonania usług. Podanie numeru telefonu, adresu e-mail jest dobrowolne, a jego niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości odwołania wizyty w sytuacjach tego wymagających;
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, w tym poprawiania i uzupełniania;
 • Dane będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej (co najmniej 20 lat) i dokumentacji księgowo podatkowej (5 lat) oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z kodeksu cywilnego;
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcy usług IT, prawnych, księgowych, doradczych, kurierskich i pocztowych;
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu;
 • Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym;
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.